نقش سبک‌های اسنادی در هیجان‌های خودآگاه شرم و گناه در دانش آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر (نویسنده مسؤول)

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

اخیراً باب جدیدی در مطالعات هیجان­ها، تحت عنوان هیجان­های خود­آگاه، مطرح شده است؛ اما تحقیقات کمی درباره معنا،رشد و مکانیزم‌های اثرگذاری آن­ها، انجام شده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک‌های اسنادی در هیجان­های خودآگاه شرم و گناه کودکان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 565 نفر از دانش‌آموزان پایه­های چهارم، پنجم و ششم شهر گله­دار بودند؛ که بر اساس نمونه­­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و دو پرسش­نامه، آزمون هیجان خودآگاه برای کودکان (TOSCA-C) و نسخه تجدید نظر شده پرسش­نامه­ی سبک اسناد کودکان (CASQ–R) را تکمیل نمودند. اعتبار و پایایی این ابزارها مورد بررسی قرار گرفت که در حد مطلوب ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که از ابعاد سبک اسنادی منفی به ترتیب سه بعد پایدار منفی، درونی منفیو کلی منفی به صورت مستقیم و از ابعاد سبک اسنادی مثبت، بعد پایدار مثبت به صورت معکوس، شرم را پیش­بینی می‌­نمایند. به­علاوه، از ابعاد سبک اسنادی منفی به ترتیب دو بعد پایدار منفی و کلی منفی به صورت معکوس و از ابعاد سبک اسنادی مثبت، بعد پایدار مثبت به صورت مستقیم، هیجان گناه را پیش­بینی نمود. لذا الگوی اسناددهی متفاوتی در هیجان شرم و گناه کودکان مشاهده گردید. یافته‌های پژوهش در راستای اهمیت نحوه اسناد­‌دهی دانش‌آموزان در تجربه هیجان‌های خودآگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات