بررسی ساختار عاملی پرسش نامه انعطاف پذیری روان‌شناختی در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که اجتناب تجربی و انعطاف‌ناپذیری روان‌شناختی با گستره ای از اختلال های روانی رابطه دارد  به همین جهت استفاده از ابزارهای معتبر اندازه گیری این سازه در بافتهای فرهنگی مختلف اهمیت دارد. در این مطالعه روایی و پایایی نسخه 2 فرم فارسی پرسش نامه پذیرش و عمل بوند و همکارانشAAQ-II) ) مورد بررسی قرا گرفت. شرکت کنندگان پژوهش354 دانشجوی (130 پسر، 224 دختر) رشته‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. به منظور بررسی روایی همگرا و واگرای پرسش نامه، از پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لویبوند (DASS) استفاده شد. همچنین ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد واکاوی قرار گرفت. برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی، استفاده شد. نتایج همبستگی پرسشنامه پذیرش و عمل و پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، روایی همگرا و واگرای پرسشنامه را تایید نمود. هم‌چنین، نتایج تحلیل عاملی نشان دادند که پرسش نامه پذیرش و عمل 2 ابزاری تک عاملی است. ضریب پایایی آلفای کرونباخ و ضریب پایایی بازآزمون پرسشنامه، بیانگر آن بود که می توان از آن به عنوان ابزاری پایا استفاده نمود.  در نهایت، به عنوان یک یافته‌ جانبی مشخص شد که بین دختران و پسران در متغیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی تفاوتی معنادار وجود ندارد. بنابراین، بر اساس پایایی و روایی بدست آمده می‌توان از این ابزار برای بررسی انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب تجربی در میان دانشجویان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات