مقایسه معلمان با نیم‌رخ‌های گوناگون انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی: تحلیل مبتنی بر فرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

    هدف از این پژوهش مقایسه معلمان با نیم‌رخ‌های گوناگون انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی  بود.  شرکت کنندگان پژوهش شامل 354 معلم (158 مرد  و 196 مرد) مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی بود که به روش ترکیبی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ انگیزش خودتعیین‌گری بلیس و پرسش‌نامه‌های محقق ساخته راهبردهای آموزشی و راهبردهای انضباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل خوشه‌ای، آزمون چندمتغیری T2 هاتلینگ و آزمون‌ تی برای گروههای مستقل استفاده شد. بر اساس نتایج، دو خوشه انگیزشی برای معلمان شناسایی گردید که نخستین خوشه‌ انگیزشی که در آن مقدار بالای انگیزش درونی، انگیزش یکپارچه شده و انگیزش همانند سازی شده و مقادیر پایین انگیزش بیرونی و بی‌انگیزگی مشاهده گردید، به عنوان خوشه‌ انگیزش خودتعیین‌گری و خوشه‌ای که در آن همه‌ انگیزش‌ها تقریباً در یک سطح قرار دارند، خوشه برخوردار از همه‌ انگیزش‌ها نامیده شد. در ادامه، برای بررسی تفاوت دو خوشه انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی از T2 هاتلینگ و آزمون‌ t برای گروههای مستقل استفاده شد که نتایج نشان دادند بین خوشه‌های انگیزشی معلمان براساس راهبردهای آموزشی و راهبردهای انضباطی، تفاوتی معنادار وجود دارد.لذا می‌توان نتیجه گرفت انگیزش خودتعیین‌گری از عوامل مهم درافزایش عملکردهای شغلی معلمان بشمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات