نگرش نسبت به فناوری داده ها به عنوان پیش بینی کننده یادگیری خود تنظیمی در مدارس هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بدون سازمان

2 دانشگاه مازندارن

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی(راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع) و نگرش نسبت به فناوری
داده‌ها (نگرش نسبت به اینترنت) به عنوان پیش بینی کننده‌ یادگیری خود تنظیمی در
مدارس هوشمند بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این
پژوهش شامل 1710 نفر از دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدایی مدارس هوشمند
(دولتی و غیر دولتی) شهر بابل در سال تحصیلی 93-92 بودند که تعداد 305 نفر از آنان
با روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب گردیدند. پاسخگویان، پرسش‌نامه راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی و پرسش‌نامه نگرش نسبت به اینترنت را تکمیل کردند. داده‌های
بدست آمده با مدل تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها‌ی
پژوهش نشان داد که از بین مؤلفه‌های نگرش نسبت به اینترنت تنها دو مؤلفه لذت بردن
از کار با اینترنت و اضطراب اینترنت، استفاده از راهبردهای شناختی به وسیله دانش‌آموزان
را به گونه معنادار پیش بینی می‌کند که مؤلفه اضطراب اینترنت رابطه معکوس با
استفاده از راهبردهای شناختی داشت. هم چنین، نگرش نسبت به اینترنت و چهار مؤلفه‌
آن (لذت بردن از کار با اینترنت، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت، احساس خود
کارآمدی در استفاده از اینترنت)، به گونه معناداری استفاده از راهبردهای فراشناختی
و مدیریت منابع را در مدارس هوشمند پیش‌بینی کردند. با توجه به نتایج بدست آمده،
از بین این مؤلفه‌ها، مؤلفه مفید دانستن اینترنت، بیش‌ترین تأثیر بر استفاده از
راهبردهای فراشناختی خود تنظیمی و مؤلفه اضطراب اینترنت رابطه معکوس با استفاده از
راهبردهای فراشناختی داشتند. این پژوهش نتایج آموزشی مهمی را برای معلمان، برنامه
ریزان آموزش و پرورش و مسئولان آموزشی دارد تا محیط یادگیری را ایجاد و تقویت کنند
که از یادگیری خود تنظیمی حمایت کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات