مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازها و روش‌های توسعه حرفه­ای
مدیران مدارس متوسطه  با استفاده از رویکرد
کیفی و روش مطالعه موردی صورت گرفت. به منظورگردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ساختار
یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر
شیراز بود که از میان آنها تعداد 15 مدیر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند
انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده از مصاحبه‌ها، از روش تحلیل محتوا و
کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج بدست آمده از مصاحبه­های صورت گرفته حاکی
از آن بود که نیازهای توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شامل 5 مقوله کلی رهبری
آموزشی، مدیریت و رهبری سازمانی، رهبری اخلاقی، مشارکت اجتماعی و تکنولوژی و14 زیر
مقوله­ است. همچنین دیگر نتیجه تحقیق حاکی از آن بود که روشهای ارائه توسعه حرفه­ایِ
مطلوب از نظر مدیران به ترتیب شامل، شرکت درکارگاه­ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و
کنفرانس‌های ملّی و منطقه‌ای، خواندن(کتاب، مقاله، منابع آنلاین)؛ دوره‌های
دانشگاهی، مشاوره، جلسات هم اندیشی مدیران، مربیگری، بازدید از دیگر مدارس(مشاهده)
و کارآموزی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات