مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

چکیده

این پژوهش با هدف تدوین و کاوش الگوی کیفی هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی انجام شد. پژوهش، از نظر طرح، جزء پژوهش‌های کیفی و از منظر راهبرد، جزء پژوهش‌های مطالعه موردی کیفی است. مشارکت کنندگان بالقوه‌ی پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در حوزه‌ی روانشناسی و آموزش عالی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند صاحب نظران کلیدی و در ادامه تکنیک اشباع نظری، 12 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های؛ شیراز، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه، یزد و علوم تحقیقات تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از دو ابزار"بررسی اسناد" و "مصاحبه نیمه ساختار یافته" استفاده گردید. با روش همسو سازی، اعتبارپذیری داده‌ها تایید شد. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. پس از آن اقدام به کدگذاری داده‌ها برای شناخت عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهای الگو گردید. سرانجام یافته اصلی پژوهش، طراحی مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی با 5 مضمون فراگیر 1) زمینه‌ای 2) شخصی 3) فرهنگی اجتماعی 4) حرفه‌ای و 5) سیاسی اقتصادی بود. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در سیاست‌گذاری در زمینه ارتقای هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران آموزش عالی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات