بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس اضطراب ریاضیات-فرم ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مشاور دبیرستان

چکیده

اضطراب ریاضی شامل بیم و برانگیختگی در ارتباط با دستکاری اعداد در محیط­های تحصیلی، خصوصی و اجتماعی است این مطالعه به بررسی ساختار عاملی تاییدی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظرشده اضطراب ریاضی در دانش آموزان دبیرستانی بخش حمیدیه شهر اهواز پرداخته است. شرکت­کنندگان پژوهش 350 دانش­آموز  (137 دختر و 213 پسر) دبیرستانی بودند که  به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی، از میان  پایه­های اول تا پیش دانشگاهی بخش حمیدیه شهر اهواز انتخاب شدند. شرکت­کنندگان، مقیاس درجه­بندی تجدیدنظرشده اضطراب ریاضی (20-MARS-R) و پرسشنامه اضطراب یک (21-BAI) را تکمیل نمودند. نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که مدل 3-عاملی برازنده داده­ها است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل شاخص و سه عامل استخراج شده رضایت بخش است و ضریب روایی همگرای این مقیاس با پرسشنامه اضطراب یک معنی دار بود. بنابراین بر اساس پایایی و روایی به دست­آمده از نسخه فارسی مقیاس درجه بندی تجدیدنظرشده اضطراب ریاضی می­توان از این ابزار برای بررسی دانش آموزانی که در زمینه ریاضیات در محیط­­های آموزشی دچار مشکل هستند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات