حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه­ی حمایت اجتماعی ادراک­شده با سرزندگی تحصیلی از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. شرکت­کنندگان پژوهش، 384 دانش‌آموز (198 پسر، 186 دختر) دوره­ی متوسطه­ی دوم مدارس دولتی شهر پل­دختر بودند که مقیاس حمایت اجتماعی ادراک­شده زیمت و همکاران،  باورهای خودکارآمدی تحصیلی زاژکووا، لینچ و اسپنشاد و پرسشنامه­ی سرزندگی تحصیلی دهقانی­زاده و حسین­چاری، را تکمیل کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ­ادراک­شده پیش­بینی­­کننده مثبت سرزندگی و خودکارآمدی تحصیلی است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر، نشانگر نقش واسطه­ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه­ی بین حمایت اجتماعی ­ادراک­شده و سرزندگی تحصیلی بود. یافته­ها بر نقش حمایت­های دلگرم­کننده اجتماع جهت تقویت باورهای فراگیران و ترغیب توانایی­های آنان در مقابله با ناملایمات تحصیلی و نیل به سرزندگی تحصیلی تاکید دارد. همچنین نتایج در قالب نظریه­ی شناختی- اجتماعی، الگوی شناختی لازاروس و ویژگی­های خاص بافت اجتماعی اثرگذار بر دانش­آموزان دبیرستانی در ایران مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات