مقایسه عملکرد شناختی درون گرایان و برون گرایان در سه موقعیت سکوت، موسیقی و سر و صدا با توجه به پیشینه های صوتی متفاوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده

در پژوهش حاضر، تاثیر موسیقی، سروصدا و محیط مطالعه‌ی قبلی بر عملکرد دانشجویان دختر درون گرا و برون گرا در آزمون‌های شناختی مورد آزمایش قرار گرفت. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 60 نفر از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران بودند که بر مبنای پرسش‌نامه شخصیت آیزنگ (EPQ) به عنوان افراد گروه درون­گرا(30 نفر) و برون­گرا(30 نفر) تشخیص داده شدند. سپس اعضای هر گروه بر اساس شرایط مطالعه‌ی قبلی به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند. در مرحله دوم، آزمودنی‌ها در محیط کاملا کنترل شده از نظر صدا در سه مرحله سکوت، موسیقی و سر و صدا به آزمون‌های شناختی موازی پاسخ دادند. یافته‌ها توسط آزمون آماری تحلیل واریانس طرح درون آزمودنی– بین آزمودنی مکرر و تحلیل واریانس طرح درون آزمودنی– بین آزمودنی مکرر دو راهه تحلیل گردیدند. نتایج حاکی از این بود که درون گرایان در موقعیت سکوت و برون‌گرایان در شرایط پخش موسیقی عملکرد بهتری داشتند. عملکرد هر دو گروه درون گرایان و برون‌گرایان در شرایط وجود سروصدا ضعیفتر از شرایط موسیقی و سکوت بود. گروه‌های مورد مطالعه در شرایط سر و صدا تفاوت معناداری با هم نداشتند. شرایط محیط مطالعه‌ی قبلی تاثیر معناداری بر عملکرد شناختی درون گرایان و برون‌گرایان نداشت. در مجموع یافته­های پژوهش شواهد مطلوبی در جهت تفاوت درون گرایان و برون‌گرایان در گرایش به محرکهای محیطی، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات