رابطه ادراک از والدین و خلاقیت اجتماعی درکودکان با واسطه گری باورهای انگیزشی در روابط دوستانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر در قالب یک مدل علی رابطه‌ی ادراک از والدین (ادراک کودک از مادر و پدر) و خلاقیت اجتماعی با واسطه‌گری باورهای انگیزشی درروابط دوستانه را مورد بررسی قرارداد. شرکت کنندگان این پژوهش 260 دانش آموز دختر و پسر بودنـد کـه از دانـش‌آمـوزان کلاس پنجم  مقطع ابتدایی در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهرستان شیراز بصورت خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. این گروه به وسیله مقیاس ادراک کودک از والدین، پرسشنامه خودگردانی درروابط دوستانه وسنجش خلاقیت اجتماعی مورد ارزشیابی قرار گرفتند. یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر مدل نشان داد که ادراک کودک از والدین  چه به صورت جداگانه و چه به صورت همزمان پیش بینی کننده‌ی باورهای انگیزشی در روابط دوستانه بودند. ادراک از مادر پیش‌بینی کننده منفی و معنادار سبک تنظیم کنترلی و ادراک از پدر پیش‌بینی کننده‌ی مثبت و معنادار سبک تنظیم خوداستقلالی بود. علاوه بر این ادراک از پدر بصورت مستقیم و معنادار نیز خلاقیت اجتماعی را پیش‌بینی نمود. بـررسی نقـش واسطه‌ای باورهای انگیزشی، نشان داد که باورهای خود استقلالی، در مقایسه با سایر باورهای انگیزشی، سهم واسطه‌ای بیشتری، بین متغیرهای برون زاد و خلاقیت اجتماعی ایفا می­کنند. در مجموع پژوهش حاضر نقش والدین، به ویژه پدران را در خلاقیت اجتماعی با واسطه‌گری  باورهای انگیزشی روابط دوستانه تأیید نمود. بحث تفصیلی پیرامون نتایج در اصل مقاله آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات