رابطه‌ی بین کیفیت تجارب یادگیری و بی‌انگیزگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها