پیش‌بینی شادمانی دانش‌آموزان با توجه به ادراک آن‌ها از انتظارات معلم، نحوه‌ی تعامل معلم و خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشاسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

کلیدواژه‌ها