تأثیر آموزش فعال فناورانه (TEAL) در درس زیست‌شناسی بر انگیره‌ی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان تأثیر آموزش به روش فعال فناورانه (TEAL) بر انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 89- 88 بود. روش پژوهش براساس ماهیت، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. برای دست بابی به هدف پژوهش، از بین دبیرستان‌های شهرستان خمینی شهر به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی، دو کلاس 27 نفره در دو دبیرستان، یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. سپس پژوهشگر به مدت هجده جلسه‌ی آموزشی، گروه آزمایش را تحت مداخله‌ی روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) قرار داد. نخستین ابزار این پژوهش، پرسشنامه‌ی انگیزش تحصیلی ولرند بود که باقری (1379) روایی سازه آن را تایید نموده بود. ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 75/0 گزارش شده است. در این پژوهش تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر، سن پدر، سن مادر، تعداد اعضای خانواده، نمره‌ی هوش و معدل سال قبل دانش‌آموزان، به عنوان متغیرهای همپراش، تحت کنترل قرار گرفتند. جهت کنترل نمرات هوش از آزمون هوش ریون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، آموزش زیست شناسی به روش فعال فناورانه TEAL)) بر انگیزه‌ی تحصیلی دانش‌آموزان در مقایسه با روش معمول در آموزش و پرورش تأثیر مثبتی داشته که میزان بهبود در انگیزه‌ی تحصیلی با توجه به مجذور اتا 1/89 درصد از تغییرات بود.

کلیدواژه‌ها


الف.فارسی
آناستازی، آن. (1374). روان آزمایی، ترجمه محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
باقری، مسعود (1371). تأثیر انگیزش در پیشرفت تحصیلی. تربیت. 8 (4).
باقری، ناصر. (1379). هنجار یابی مقیاس انگیزش تحصیلی بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.  
بحرانی، محمود. (1372). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه گروهی از دانش‌آموزان متوسطه شیراز. پایان نامه‌ی فوق لیسانس. دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز.
جواهری، جهانچهر. (1383). تاثیر استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتر پاور پوینت در بهبود کیفیت فراگیری هندسه فضایی. چکیده مقالات هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی، سنندج: سازمان آموزش و پرورش استان کردستان.
دفتر مشاوره و تحقیق وزارت آموزش و پرورش (1373). هنجاریابی آزمون هوشی مدرج ریون فرم 2. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
رضوان، شیوا. (1385). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی‌های آموزشگاهی آنان، مجله روانشناختی و تربیتی پژوهش‌های اصفهان، زمستان و پاییز، 2 (6): 61-72.
شعبانی، حسن. (1385). مهارت‌های آموزشی روش‌ها و فنون تدریس، چاپ تربیت سوم، تهران: انتشارات سمت.
صدرارحامی، سعیده. (1385). بررسی اثر رویکردهای نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه ون هیلی بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهرستان تیران و کرون در سال تحصیلی 85-1384. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
صفوی، امان الله. (1386). روش، فنون و الگوهای تدریس. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.
عابدی، محمدرضا؛ امیدی، عبداله؛ رضایت، اکبر. (١٣٧4). هنجاریاب مقدماتی و بررسی اعتبار و پایایی آزمون هوش وکسلر بزرگسالان در ایران. پایان نامه کارشناس ارشد روانشناسی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران.
قاجارگر، مرتضی. (1373). بررسی رابطه‌ی بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی تحصیلی منطقه 7 آموزش و پرورش در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم
قاسمی پیر بلوطی، محمد. (1374). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش و منبع کنترل در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرکرد. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
گال، مردیت؛ بوری، وانه و گال، جویس. (1996) روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول)، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران (1383)، تهران: سمت؛ دانشگاه شهید بهشتی.
منظری توکلی، علیرضا. (1375). بررسی رابطه‌ی انگیزه پیشرفت، هسته کنترل و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
نصرت، فاطمه .(1388). تأثیر آموزش فعال فناورانه فیزیک بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان.
 
 
ب.انگلیسی
Baylor, L. & Ritchie, D. (2002). What Factors Facilitate Teacher Skill, Teacher Morale and Perceived Student Learning in Techniligy-using classrooms? Computer & Education Journal, 39 (2): 35-41.
Belcher, J. (2001). Studio Physics at MIT. MIT Physics Annual, 58-64.
Belcher, J. W. (2003). Technology enabled active learning (TEAL). Icampus, The MIT Microsoft Alliance. Retrieved on May 5, 2007, from http://icampus.mit.edu/projects/TEAL/shtml.  
Belcher, J.(2004). Improving student understanding with TEAL. The MIT Faculty Newsletter, XVI (2): 1, 8-10.
Belcher, J. (2005). Technology Enabled Active Learning. Retrieved on May 5, 2007, Available at //icampus.mit edu/projects/TEAL. shtml>.
Black, A. E. & Deci, E. L.(2000). The effects of instructors’ autonomy support and students’ autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory perspective. Science Education, 84, 740-756.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Overview of self-determination theory: an organismic dialectical perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination Research (pp. 3-33). New York: The University of Rochester Press.
Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G. & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, 325-346.
Decharms, R. (1972). Personal causation training in the schools. Journal of Applied Social Psychology, 2, 95-115.
Dourmashkin, P.(2008). Redesign of mechanics and Electromagnetism at MIT. Course redesign work shop. October, MIT.
Feldlaufer, H., Midgley, C., & Eccles, J. S. (1988). Student, teacher, and observer perception of the classroom environment before and after the transition to junior high school. Journal of Early Adolescence, 8, 133-156.
Gooddenow, C. (1993). Classroom belonging among early adolescent students: Relationship to motivation orientation and academic. Journal of Early Adolescence, 13, 21-43.
Hake, R. R. (1998). Interactive engagement versus traditional methods: A six-thousand student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physisc, 66, 64-74.
Mcdermo , L., & Redish ,E. (1999). Physics education research. American Journal of Physics, 67, 9, 758-762.
Nwagbo, ch. (2006). Effects of two teaching methods on the achievement and attitude to biology of students of different levels of scientific literacy, International Journal of Educational Research, 45, 210, 229.
Pintrich, P. R. & De Groot, E. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Ryan, R. M. & Grolnick, W. S. (1986). Origins and pawns in the classroom: Self-report
and projective assessments of individual differences in children’s perceptions. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 550-558.
Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M, R., Briere, N. M., Sencecal, C. & Vallieres, E. F. (1993). On the assessment of intrinsic, extrinsic and a motivation in education: Education on the concurrent and construct validity of the academic motivation scale. Educational and Psychological Measurement, 53, 159-172.
Willemes, M. (2005). Values in education: A challenge for teacher educator. Journal of Teaching and Teacher Education, 21, 205-210.