تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی‌های آینده تحصیلی- شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان

3 کارشناس ارشد مشاوره شغلی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی، نگرانی‌های آینده تحصیلی ـ شغلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 60 نفر (30 دختر و 30 پسر) از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس گروه آزمایش طی 9 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای مشاوره شغلی گروهی به شیوه یادگیری کرومبولتز را دریافت کرد. دانش‌آموزان گروه‌های آزمایش و کنترل طی 3 مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه پرسشنامه‌های انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی‌های آینده تحصیلی ـ شغلی را تکمیل کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دادند، ارائه مشاوره شغلی به روش یادگیری کرومبولتز بر انگیزش پیشرفت، انگیزش تحصیلی و نگرانی‌های آینده تحصیلی - شغلی دانش‌آموزان موثر بوده است. در حالی که مشاوره شغلی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تاثیر معنادار نداشته است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان دادند که تاثیر ارائه مشاوره شغلی پس از گذشت 3 ماه از آخرین جلسه مشاوره بر روی انگیزش پیشرفت و نگرانی‌های آینده تحصیلی - شغلی پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
احتشامی تبار، اکرم؛ مرادی، علیرضا و شهرآرای، مهرناز (1385). اثربخشی آموزش راهبردی برنامه ریزی عصبی ـ کلامی بر سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی. مجله روان شناسی، 10(1): 65-52.
احمدی، مهرناز؛ منصور، محمود؛ فتحی آشتیانی، علی و رسول‌زاده طباطبایی، کاظم (1382). اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین حرمت خود بر تحول نظام خود در دو سطح تحول شناختی عینی و انتزاعی. فصلنامه روان شناسی، 8 (4): 359-346.
بحرانی، محمد (1372). بررسی رابطه انگیزش پیشرفت تحصیلی و عادات مطالعه گروهی دانش آموزان متوسطه شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
زمینی، سهیلا؛ حسینی نسب، سید داود و هاشمی، تورج (1386). اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی ـ کلامی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 1(3): 59-51.
زندی‌پور، طیبه (1385). آموزش و پرورش تحصیلی ـ شغلی موثر وسیله‌ای برای پیشگیری از بیکاری پزوهشی تطبیقی در ایران، کانادا و سوئد. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 6 (21): 26-7.
شفیع آبادی، عبداله (1383). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، تهران، انتشارات رشد.
شهیم، سیما و باغبان، ایران (1373). تهیه چک لیست مشکلات نوجوانان دبیرستانی، طرح پژوهشی. دانشگاه شیراز.
طالب پور، اکبر؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین (1381). تاثیر آموزش شناختی بر مسند مهارگذاری، انگیزه‌ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد. مجله روان شناسی، 6 (1): 29-18.
کسایی اصفهانی، عبدالرحیم و بهرامی، فاطمه (1385). بررسی تاثیر مشاوره ی شغلی گروهی به شیوه ی پردازش اطلاعات شناختی بر کاهش افکار ناکارآمد حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 5 (1): 54-39.
کشاورز، غلام رضا؛ باغبان، ایران و فاتحی زاده، مریم (1384). بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی بر تغییر نگرش نسبت به تحصیل. مجله روان شناسی ، 9 (1): 66-55.
مصحف، هایده؛ عابدی، محمدرضا و بهرامی، فاطمه (1384). بررسی تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نگره یادگیری اجتماعی و شغل گزینی کرومبولتز بر تغییر نگرش کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه اصفهان. اندیشه‌های نوین تربیتی، 1(4): 66-49.
مهدی‌نژاد، رحمان؛ کرمی، ابوالفضل و فرح بخش، کیومرث (1387). اثربخشی مشاوره شغلی به سبک گروه‌های حمایت حرفه‌ای بر مهارتهای جستجوی شغلی و اضطراب و درماندگی انتخاب شغل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه تازه‌ها و پژوهشهای مشاوره، 7(2): 57-37.
میرموسوی، امین؛ زهرا کار، کیانوش و فرخی، نورعلی (1387). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله گروهی بر ارتقای انگیزش پیشرفت و سازگاری دانش آموزان پسر منطقه یک آموزش و پرورش تهران در سال 86-1385. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 7(4): 146-132.
هومن، حیدر علی و عسگری، علی (1379). تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفت، فصلنامه پژوهش‌های روان شناختی، 6 (1و2): 32-9.
ب. انگلیسی
Abu Bakar, K., Tarmizi, R. A., Mahyuddin, R., Elias, H., Luan, W. S., & Ayub, A. F. M. (2010). Relationship between university students achievement motivation, attitude and academic performance in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), 4906- 4910.
Amundson, N. E., Harris – Bowlsbey, J. & Niles, S. G. (2009). Essential elements of career counseling: Processes and techniques. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill.
Aralmani, G. & Aralmani, S. N. (2004). Career counseling. New Delhi: Tata, McGraw Hill Companies.
Berk, L. E. (2001). Development Throuth the Lifespan, California: Company Pacifigrove.
Brown, S. D., & Lent, R. W. (2008). Handbook of counseling psychology (4th ed.), John Wiley & Sons, Inc.
Bruce, W. & Tuckman, B. (1999). A tripartite model of motivation for achievement: attitude, drive and strategy. Present in the symposium: Motivationa factors affecting student achievement, APA, Boston, August.
Corry, G. (1998). Group Counselling: Theory and practic in group counseeling. California: Company Pacifigrove .
Diemer, M. A., Wang, Q., Moore, T., Gregory, S., R., Hatcher, K. M., & Voight, A. M. (2010). Sociopolitical development, work salience, and cocational expectations among low socioeconomic status African American, latin American, and Asian American youth. Developmental Psychology, 46(3), 619-635.
Eric, A. D. (2003). Constract and criterion – related validity of four commonly used goal orientation instromnts. Contemporaray Educational Psychology, 28(4), 434-464.
Feller, R. W. (2003). Aligning school counseling, the changing workplace and career development assumptions. Professional School Counseling, 6(4), 87-99.
Flake, M. H., Roach, A. J. & Stenning, W. F. (1975). Effects of short- term counseling on career maturity of thenth–grade students. Journal of Vocational Behavior, 6(1), 73-80.
Gullotta, T. P. & Adams, G. R. (2005). Handbook of adolescent behavioral problems: evidence – based approaches to prevention and treatment. Springer Science Publishing.
Hart, W. & Albarracin, D. (2009). The effect of chronic achievement motivation and achievement primes on the activation of achievement and fun goals. Journal of Personality and Social Psychology, 97(6): 1129-1141.
Heppner, M. J. & Lee, D. Q. & Heppner, P. P. & McKinnon, L. C., Multon, K. D., & Gysbers, N. C. (2004). The role of problem – solving appraisal in the process and outcome of career counseling, Journal of Vocational Behavior, 65(2), 217-228.
Kelly, S., & Price, H. (2009). Vocational education: A clean slate for disengaged students? Social Science Research, 38, 4, 810-825.
Kirovova, I. (2010). The need for career counseling in the Czech context. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 1708- 1712.
Lent, R. W. & Brown, S. D. (2005). Counseling Psychology, 2th , John Wiley & Sons, Inc.
Lim, J. Y., Kim, M. A., Kim, S. Y., Kim, E. J. & Lee, J. E. (2010). The effects of a cognitive – behavioral therapy on career attitude maturiry, dicision making style, and self – esteem of nursing students in Korea, Nurse Education Today, 30 (8), 731-736.
Newcombe, N. S., Ambady, N., Eccles, J., Gomez, L., Klahr, D., Linn, M., Miller, K., & Mix, K. (2009). Psychology ' s role in mathematics and science education. American Psychologist, 64 (6), 538-550
Prentice, D. A. (2001). The individual self – relational, and collective self. New York: Taylor & Francies.
Ryckman، R. M. (2008). Theories of Personality. Belmont, printer: Thomson West.
Schaffiner, E. & Schiefele, U. (2007). The effect of experimental manipulation of student motivation on the situational representation of text. Learning and Instruction, 17(6), 755-772.
Scheemeister, E. (2002). The impact of regular NLP training on the performance and motivation of children in primary school. Santa Cruz, NLP University.
Smith . M .(1998) . How do stress and emotional skill affect child health. Journal of Child Psychology , 42, 405-412 .
Story, P. A., Hart, J. W., Stasson, M. F. & Mahoney, J. M. (2009). Using a two – factor theory of achievement motivation to examine performance based outcomes and self – regulatory processes. Journal of Personality and Individual differences, 46(4), 391-395.
Talib, J. A., Ariff, A. M., & Salleh, A. (2010). The effects of career intervention program on community college students career development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7, 629-634.
Thomas. R. (2001). Counseling center contriibution to student retention and graduation. Journal of College student Development, 322.
Zunker, V. G. (2006). Career counseling. California: Brooks/Cole publishing company.