بررسی نگرش دانش‌آموزان به تکلیف درسی و ارتباط آن با راهبردهای مدیریت تکالیف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف عمده تحقیق تعیین رابطه نگرش دانش‌آموزان به تکالیف درسی و میزان بهره‌گیری از راهبر­دهای مدیریت تکالیف بود. طرح تحقیق مورد استفاده توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج در سال 1390 بود. در مجموع،  چهار مدرسه بر اساس جنسیت دانش‌آموزان از دو ناحیه آموزش و پرورش سنندج به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند که تعداد 510 دانش‌آموز را از هر سه پایه تحصیلی در برگرفت. جهت گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های نگرش به تکالیف درسی و راهبردهای مدیریت تکالیف استفاده شد. نتایج گویای آن بود که مقیاس‌های مذکور از روایی و پایایی مطلوبی برخوردارند. یافته‌ها نشان داد که بین متغیر نگرش به تکالیف درسی دانش‌آموزان با مؤلفه‌های راهبردهای مدیریت تکالیف همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. دانش‌آموزانی که نگرش مثبتی به انجام تکالیف داشتند از سطح بالاتری از راهبردهای مدیریت تکالیف برخوردار بودند. دانش‌آموزان دختر نگرش مثبت‌تری به تکالیف درسی داشتند و از میانگین نمرات بالاتری نسبت به پسران در بکارگیری راهبردهای مدیریت تکالیف برخوردار بودند. یافته‌های دیگر بیانگر تفاوت معنادار بین میزان استفاده دانش‌آموزان از راهبردهای مدیریت تکالیف و نگرش به تکلیف با توجه به پایه تحصیلی آنان بود. دانش‌آموزان پایه‌های پایین‌تر به راهبردهای مدیریتی (مانند: بازخورد معلم در تکالیف و تنظیم فضای انجام تکلیف) توجه بیشتری نسبت به پایه‌های بالاتر داشتند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
درانی، کمال (1378). بررسی وضعیت تکلیف شب در مقطع ابتدایی شهرتهران از نظر دانش‌آموزان اولیا و معلمان، فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 58، 1- 17.
سیف، علی‌اکبر (1391). روا‌ن‌شناسی پرورشی نوین روا‌ن‌شناسی یادگیری و آموزش، تهران: نشر دوران: ویرایش هفتم.
عریضی، حمید‌رضا و فراهانی، حجت‌اله (1386). روش‌های کاربردی پژوهش در روان‌شناسی و مشاوره، تهران: نشر دانژه
گاردنر، سی، و لامبرت، دبیلو. ای. (1375). نگرش و انگیزش در یادگیری. ترجمه کسائیان، زهره. نشر دانشگاه اصفهان.
گیج، نیت، ل؛ و برلاینر، دیوید، سی (1374) روانشناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد و همکاران، مشهد: انتشارات حکیم طوسی.
مولوی، حسین (1388). راهنمای عملی  SPSS 10-14در علوم رفتاری، اصفهان: پویش اندیشه.
وایتبرد، دیوید (1389). مبانی روان شناختی آموزش برای همه، ترجمه محمد تلخابی و مقصود خدایاری. تهران: نشر آییژ. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2000).
ب. انگلیسی
Babbie, E. (1990). Survey research methods (2nd Ed.). Belmont CA: Wadsworth
Begley, S. (1998). Homework doesn’t help. Newsweek, 131(13), 50-51.
Campbell, J. R.; Hombo, C. M., & Mazzeo, J. (2000). NAEP 1999 trends in academic progress: three decades of student performance. Washington DC: U.S. Department of Education.
Chen, C., & Stevenson, H. W. (1989). Homework: a cross-cultural examination. Child Development, 60, 551–561.
Cooper, H. (1989). Homework. White Plains, NY: Longman.
Cooper, H., Lindsay, J. J., & Nye, B. (2000). Homework in the home, how students, family and parenting style differences related to the home-work process. Contemporary Educational Psychology, 25(4), 464–487.
Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90(1), 70-83.
Cooper, H., Robinson, J. C., & Patall, E. A. (2006). Does homework improve academic achievement? Review of Educational Research, 76, 1-62.
Cooper, H., & Valentine, J. (2001). Using research to answer practical questions about homework. Educational Psychologist, 36(3), 143-153.
Corno, L. (2000). Looking at homework differently. The Elementary School Journal, 100, 529–548.
Deslandes, R., Rousseau, M., & Nadeau, T. (2008). Evolution and relation of students’ homework management strategies and their parents’ help in homework during the transition to high school. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New York, NY.
Eccles, J. (1993) Age and gender differences in children's self- and task perceptions during elementary school, Child Development, 64(3) 830-847.
Epstein, J. L. (1988). Homework practices, achievement, and behaviors of elementary school students. Report 26. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center on Families, Communities, Schools, and Children’s Learning.
Epstein, J. L., & Lee, S. (1995). National patterns of school and family connections in the middle grades. In B. A. Ryan, G. R. Adams, T. P. Gullota, R. P. Weissberg, & R. L. Hampton (Eds.), The family-school connection: theory, research, and practice (pp. 108–154). Thousand Oaks, CA: Sage.
Epstein, J. L., & Van-Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: teachers' roles in designing homework. Educational psychologist, 36(3), 181-193.
Forsberg L. (2007). Homework as serious family business: Power and subjectivity in negotiations about school assignments in Swedish families. British Journal Sociology of Education, 28(2), 209 – 222.
Gill, B., & Schlossman, S. (1996). A sin against childhood: progressive education and the crusade to abolish homework, 1897-1941. American Journal of Education, 105(1), 27–66.
Glynn, E. L., & Thomas, J. D. (1974). Effect of cueing on self-control of classroom behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 299-306
Harris, S., Nixon, J., & Rudduck, J. (1993). Schoolwork, homework and gender. Gender and Education, 5, 3-14.
Hong, E., & Milgram, R. M. (1999). Preferred and actual homework style: a cross-cultural examination. Educational Research, 41, 251-265.
Keith, T. Z. (1982). Time spent on homework and high school grades: a large-sample path analysis. Journal of Educational Psychology, 74, 248–253
Killoran, I. (2003). Why is your homework not done? How theories of development affect your approachin the classroom. Journal of Instructional Psychology, 30, 309-315.
Leone, C. M., & Richards, M. H. (1989). Classwork and homework in early adolescence the ecology of achievement. Journal of Youth and Adolescence, 18, 531-548.
Levin, I., Levy-Schiff, R., Appelbaum-Peled, T., Katz, I., Komar, M., & Meiran, N. (1997). Antecedents and consequences of maternal involvement in children’s homework: a longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental Psychology, 18, 207–222.
Lioyd, B., & Duveen, G. (1992). Gender identities and education. London:  Harveester/ Wheatsheaf.
Meece, J. L., Glienke, B. B., & Burg, S. (2006). Gender and motivation. Journal of School Psychology, 44, 351–373.
Paschal, R. A., Weinstein T., & Walberg, H. J. (1984). The effects of homework on learning: a quantitative synthesis. Journal of Educational Research, 78, 97–104.
Rosenbaum, M. S., & Drabman, R. S. (1979). Self-control training in the classroom: A review and critique. Journal of Applied Behavior Analysis, 12, 467-485.
Thorne, B. (1993). Gender play: Girl and boys in school. Buckingham: The Open University Press.
Warton, P. M. (2001). The forgotten voices in homework: views of students. Educational Psychologist, 36(3), 155-165.
Xu, J. (2004). Family help and homework management in urban and rural secondary schools. Teachers College Record, 106, 1786-1803.
Xu, J. (2008). Validation of scores on the homework management scale for high school students. Educational and Psychological Measurement, 68(2), 304-324
Xu, J., & Corno, L. (2003). Family help and homework management reported by middle school students. Elementary School Journal, 103(5), 503-518.
Xu, J., & Wu, H. (2013). Self-Regulation of homework behavior: Homework management at the secondary school level. The Journal of Educational Research, 106(1), 1-13
Xu, J., & Yuan, R. (2003). Doing homework, listening to students’ parents and teachers' voices in one urban middle school community. School Community Journal, 13, 25-44.