مقایسه خودپنداره ی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش، علّیـ مقایسه‌ای بود. کلیه دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری مراکز ناتوانی یادگیری اداره آموزش و پرورش و نیز کلیه دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 91- 1390 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. از بین این دانش‌آموزان تعداد 45 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، تعداد 45 نفر نیز به تصادف از بین جامعه دانش‌آموزان عادی جهت مقایسه انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند. شرکت کنندگان در تحقیق در محل آموزش خود به پرسش­نامه‌های خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه به صورت انفرادی پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس چند‌متغیره (مانوا) تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری در متغیرهای اعتماد دانش‌آموز، تلاش دانش‌آموز، نمره کلی خود پنداره تحصیلی، میزان دقت، جذابیت مدرسه، یادگیری خود‌تنظیمی و استفاده از راهبرد شناختی به طور معناداری پایین‌تر از گروه عادی است. نتایج این پژوهش مبنی بر همبودی پایین بودن خودپنداره تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری به نقش مهم متغیرهای مدرسه‌ای در عملکرد یادگیری این دانش‌آموزان اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
انجمن روان‌پزشکی امریکا (2000). متن تجدید‌نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. ترجمه: محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس‌یانس. تهران: انتشارات سخن.
زاهد، عادل؛ رجبی، سعید و امیدی، مسعود. (1391). مقایسه سازگاری اجتماعی، هیجانی، تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی‌های یادگیری، 1(2)، 43-62.
علایی‌خرایم، رقیه؛ نریمانی، محمد و علایی‌خرایم، سارا. (1391). مقایسه‌ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش‌آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 1(3)، 85-104.
ب. انگلیسی
Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J. S., & Pagani L. S. (2009). Students’  engagement and its relationship with early high school dropout. Journal of Adolescence, 32, 651-670.
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprar, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67, 1206–1222.
Battle, J. (1981). Culture-free SEI: Self-Esteem Inventories for children and adults. Seattle: Special Child Publications.
Butler, D. L. (1998). The strategic content learning approach to promoting self-regulated learning: a report of three studies. Journal of Educational Psychology, 90, 682– 697.
Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M., & Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the Schools, 40, 417–427.
Clever, A., Bear, G., & Juvomen, J. (1992). Discrepancies between competence and importance in self-perceptions of children in integrated classes. Journal of Special Education, 26, 125–138.
Elbaum, B., & Vaughn, S. (2001). School-based interventions to enhance the self-concept of students with learning disabilities: A Meta-Analysis. Elementary School Journal, 101(3), 303-329.
Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.
Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. The Journal of Applied Psychology, 82, 221–234.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
Fulk, B. M., Brigham, F. J., & Lohman, D. A. (1998). Motivation and self regulation: a comparison of students with learning and behavior problems. Remedial and Special Education, 19(5), 300-309.
Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30, 79– 90.
Graham, S. & Harris, K.R. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: a Meta analysis of SRSD studies. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 323-334). New York: Guilford Press.
Guay, F., Marsh, H. W., & Boivin, M. (2003). Academic self-concept and academic achievement: Developmental perspectives on their causal ordering. Journal of Educational Psychology, 95, 124–136.
Gurney, P. (1988). Self-Esteem in Children with Special Educational Needs. London: Routledge.
Hampton, N. Z., & Mason, E. (2003). Learning Disabilities, Gender, Sources of Efficacy, Self-Efficacy Beliefs, and Academic Achievement in High School Students. Journal of School Psychology, 41, 101– 112.
Helmke, A., & Van Aken, M. A. G. (1995). The causal ordering of academic achievement and self-concept of ability during elementary school: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 87, 624–637.
Hirshi, T. (1969). Causes of delinquency. Berkley, CA: University of California Press.
Huang, C. (2011). Self-concept and academic achievement: A meta-analysis of longitudinal relations. Journal of School Psychology, 49, 505-528.
Klassen, R. M. (2010). Confidence to manage learning: the self efficacy for self- regulated learning of early adolescents with learning disabilities. Learning Disabilities Quarterly, 33(1), 19-30.
Klassen, R. M., & Lynch, S. L. (2007). Self efficacy from the perspective of adolescents with learning disabilities and their specialist teachers. Journal of Learning Disabilities, 40(6), 494-507.
Kurtz, P., & Hicks-Coolick, A. (1997). Preparing students with learning disabilities for success in postsecondary education: needs and services. Social Work in Education, 19, 31– 42.
Lent, R. W., & Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: empirical status and future directions. Journal of Vocational Behavior, 30, 347–382.
Liu, W. C. & Wang, C. K. J. (2005). Academic self-concept: A cross-sectional study of grade and gender differences in a Singapore Secondary School. Asia Pacific Education Review, 6(1), 20-27.
Marsh, H. W. (1990). Causal ordering of academic self-concept and academic achievement: A multiwave, longitudinal panel analysis. Journal of Educational Psychology, 82, 646–656.
Marsh, H. W. (1992). Self Description Questionnaire (SDQ) III: A theoretical and empirical basis for the measurement of multiple dimensions of late adolescent self-concept. A test manual and research monograph. Macarthur, New South Wales, Australia: University of West Sydney, Faculty of Education.
Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1, 133–163.
Marsh, H. W., Relich, J. D., & Smith, I. D. (1981). Self-concept: The construct validity of the self description questionnaire. University of Sydney, Australia.
Marsh, H. W., & Yeung, S. (1997). Causal effects of academic self-concept on academic achievement: Structural equation models of longitudinal data. Journal of Educational Psychology, 89, 41–54.
Miller, R. B., Greene, B. A., Montalvo, G. P., Ravindran, B., & Nichols, J. D. (1996). Engagement in academic work: The role of learning goals, future consequences, pleasing others, and perceived ability. Contemporary Educational Psychology, 21, 388– 422.
Piers, E. V., & Harris, D. B. (1964). Age and other correlates of self-concept in children Journal of Educational Psychology, 55(2), 91-95.
Plata, M., Trusty, J., & Glasgow, D. (2005). Adolescence with learning disabilities: are they allowed to participate in activities? Journal of Educational Research, 98, 136-143.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Ruffino, M., Trussardi, A. N., Gori, S., Finzi, A., Giovagnoli, S., Menghini, … & Facoetti, A. (2010). Attentional engagement deficits in dyslexic children. Neuropsychologia, 48(13), 3793-3801.
Rumberger, R. W., & Larson, K. A. (1998). Student mobility and the increased risk of high school dropout. American Journal of Education, 107, 1-35.
Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and cognitive achievement: implications for students with learning problems. Journal of Learning Disabilities, 22, 14-22.
Shavelson, R. J., & Bolus, R. (1982). Self-concept: The interplay of theory and methods. Journal of Educational Psychology, 74, 3–17.
Shavelson, R. J., Huber, J. J., & Stanton, G. C. (1976). Self-concept: Validation of construct interpretations. Review of Educational Research, 46, 407–441.
Skaalvik, E. M., & Valas, H. (2001). Achievement and self-concept in mathematics and verbal arts: A study of relations. In R. J. Riding & S. G. Rayner (Eds.), International perspectives on individual differences, Vol. 2. (pp. 221–238) Westport, CT: Ablex
Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125.
Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of classroom environment, school engagement, and academic achievement. American Educational Research Journal, 47, 633–662.
Wang, M. T., Willett, J. B., & Eccles, J. S. (2011). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49, 465-480.
Wehlage, G. G., Rutter, R. A., Smith, G. A., Lesko, N., & Fernandez, R. R. (1989). Reducing the risk: Schools as communities of support. London: The Palmer Press.
Zimmerman, B. (1996). Enhancing student academic and health functioning: a self-regulatory perspective. School Psychology Quarterly, 11, 47– 66.
Zyngier, D. (2008). Conceptualizing student engagement: Doing education not doing time. Teaching and Teacher Education, 24, 1765–1776.