بررسی سواد ریاضی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سواد ریاضی دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک­شناختی ویتکین بود. پژوهش از نوع  علّی ـ مقایسه­ای و جامعه آماری، شامل کلیه دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج است. حجم جامعه به تعداد 5879 نفر دانش­آموز بود که با استفاده از روش نمونه­­گیری خوشه­ای 360 دانش­آموز انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری tمستقل، آزمون t تک نمونه­ای،تحلیل واریانس و آزمون ناپارامتریککروسکال ـ والیس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد کهبین سواد ریاضی دانش­آموزان دختر و پسر تفاوت معنا­داری وجود دارد، اما بین سبک­شناختی دانش­آموزان دختر و پسر تفاوت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین سبک­شناختی دانش­آموزان با سواد ریاضی بالا و پایین تفاوت معنا­دار گزارش شد. علاوه بر این، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که سواد ریاضی دانش­آموزان مناطقمحروم با مناطقبرخوردار و نیمه برخوردار متفاوت است. در نهایت سطح سواد ریاضی دانش­آموزان شهر سنندج متوسط تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
اکبیا، ابولقاسم (1380). بررسی اثربخشی ظرفیت حافظه فعال و سبک­های شناختی در عملکرد درس ریاضی دانش­آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان خواف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
امامی‌پور، سوزان، شمس‌اسفند‌آبادی، حسن (1386). سبک­های یادگیری و شناختی: نظریه‌ها و آزمون­ها، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت).
تقوایی، علی (1382). بررسی رابطه بین سبک­های شناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش­آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه 7 آموزش و پرورش شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.
جهانگیری، نادر؛ افخمی، علی؛ کوچک زاده، فهیمه (1386).، گسترش واژگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش­آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر اجتماعی.پژوهش­های زبان­های خارجی، 38، 21-37.
حسینی‌لرگانی، مریم؛ سیف، علی‌اکبر (1380). مقایسه سبک­های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی.فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 19، 93-114.
حسینی‌نسب، داود، ولی‌نژاد، یداله (1382). بررسی رابطه سبک شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه و یادگیری خودنظم داده شده با عملکرد ریاضی دانش­آموزان سوم راهنمایی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 9 (3 و 4)، 78-69.
ظهوری زنگنه، بیژن (1378). ریاضیات کلید راه توسعه، چهارمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، تهران: معاونت برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران.
عبداله‌پور، محمدآزاد (1382). بررسی بین سبک­های شناختی(وابسته به زمینه و نابسته به زمینه) و راهبردهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
قارون، معصومه (1385). بررسی مقایسه­ای تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی خانوار بر تقاضای ورود به آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 4.
مهر­آیین، محمدرضا، عبدی، مسعود (1379). رابطه بین طبقه اجتماعی دانش­آموزان و میزان یادگیری آنها.فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، 2(3)،157-175.
ب. انگلیسی
Asch, S.E. (1952). Social psychology. Englewood Cliifs, N. J. Prentic Hall.
Askew, M., &Wiliam, D. (1995).Recent Research in Mathematics Education 5-16. London: HMSO.
Bosire, J., Mondoh, H., & Barmao, A. (2008). Effect of Steaming by Gender on Student Achivement in Mathematics in Secondary School in Kenya. South African Journal of Education, 28, 595-607.
Burk,J., Johnson, D.,& Whitley,J.(2005). Tarleton State University validity of the Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS). Journal of Border Educational Research,4l(2), 29-39.
Chambers, P.(2008).Teaching mathematics: Developing as a reflectivesecondary teacher. SAGE.
Dar-Nimrod, I., &Heine S.J. (2006). Exposure to scientific theoriesaffects women’s math performance.Science, 31(4),435.
Governor, D. (1998).Cognitive styles and metacognition in web based instruction.http://www.members.cox.net/vogannod/THESIS.html. Last date accessed: April 5, 2004.
Haylok, D. (1984). Aspects of mathematical creativity in children aged 11-12. Unpublished Ph.D thesis, University of London.
Hickson, J., & Baltimore, M.(1996). Gender-related learning style patterns of middle school pupils. School Psychology International, 17(1), 59-70.
Hu, J. (1998). The relationship between hypermedia features and the learningstyle/cognitive control of hypermedia developers. http://etd.wvu.edu/templates/showETD.cfm?recnum=691. Last date accessed: April 5, 2004.
Jonassen, D.H.,& Grabowski, B.L. (1993). Field dependence and field independence(Global vs. Articulated Style). Handbook of individual differences, learning, andinstruction. London, UK: Lawrence Erlbaum Associates.
Kingt, K.H, Elfenbein, M.H.,& Martin, M.B. (1997). A psychometric redenomination of Kolb’s experiential learning cycle construct: A separation of level, style, and process. Educational and Psychological Measurement, 59(5), 401-474.
Lengnink, K. (2005). Reflecting mathematics: an approach to achieve mathematical literacy.ZDM, 37(3), 246-249.
Mather, J. A., & Champagne, A. (2008). Student learning styles/strategies and professors’ expectation: Do they match? College Quarterly, 11(2), 1-8.
McLeod, D. B., & Adams, V., M. (1979). The interaction of field independent with discovery learning in mathematics. The Journal of Experimental Education, 48(1), 32-35.
Office for Standards in Education (England) (2007).The Foundation Stage: A Survey of 144 setting. London: office for Standards in Education.
Pound, L. (2006). Supporting mathematical development in the early years. (2nd ed.). Maidenhead: Open University Press.
Saracho, O. N. (1997). Teachers and students’ cognitive styles in early childhood education.Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc.
Vaidya, S., Chansky, N. M. (1980). Cognitive development and cognitive style as factors in mathematics achievement. Journal of Educational Psychology,72(3), 326-330.
Witkin, H. (1977). Cognitive Styles: Essence and origins, NY: international University Press.
Witkin, H. A., Moore, C. A., Goodenough, D. R., & Cox, P. (1979). Field dependence/independence cognitive style and their educational implication. Review of Educational Research, 22, 1-64.
Witkin, H. A., Oltman, P.K., Raskin, E.,& Karp, S. A. (1971). Group embedded figure test manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Yuliang, L., &Ginter, D. (2000). Cognitive style and distance education. Journal of Distance Learning Administration,11, 1-18.
Zhang, L. F. (2004). Thinking styles: university students’preferred teaching styles and their conceptions of effective Teachers.Journal of Psychology, 138(3), 233-252.