مقایسه‌ی اثربخشی آموزش خصوصی همتایان و خودآموزی شناختی بر پیشرفت، اضطراب و نگرش به درس ریاضی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روان‌شناسی تربیتی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی اثر‌بخشی روش خودآموزی شناختی با آموزش خصوصی همتایان در ارتقاء پیشرفت ریاضی و، کاهش اضطراب ریاضی و بهبود نگرش به ریاضی در دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام شده است. این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش‌آزمون ، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور تعداد 3 کلاس پنجم ابتدایی (11ساله) از دو مدرسه‌ی  دخترانه با میانگین تعداد 18 نفر دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه جایگزین شدند. پس از اجرای روش‌های آموزشی، جهت گردآوری اطلاعات، از مقیاس 22 ماده‌ای اضطراب ریاضی برای کودکان چیو و هنری با پایایی 95/0، و 95/0، مقیاس 23 ماده‌ای نگرش به ریاضی آیکن با پایایی 96/0 و 83/0 در دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در این مطالعه و آزمون معلم- محقق ساخته‌ی پیشرفت ریاضی که روایی آن با نظر معلمان 3  کلاس تایید شد، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از SPSS  در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس داده‌ها  نشان داد آموزش خود‌آموزی شناختی منجر به کاهش اضطراب ریاضی و بهبود نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی گردیده، اما پیشرفت تحصیلی آنها را بطور معنادار نسبت به گروه گواه افزایش نداده است، آموزش خصوصی همتایان نیز نگرش مثبتی به درس ریاضی در دانش‌آموزان ایجاد نموده که در مقایسه با گروه گواه این تفاوت معنادار بوده است. از محدودیت‌های این پ‍ژوهش، می‌توان به یکسان نبودن معلمان در گروه‌ها، عدم کنترل باورهای معلمان و اسنادهای دانش‌آموزان اشاره نمود، که پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی به این مقوله توجه شود.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی

برومز، دزموند؛ کامبوباچ، گلزری. جیمز ،آگاتا و پتی ،آرموند (1382). آموزش ریاضی به کودکان دبستانی. ترجمه محمدرضا کرامتی. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1996).

بیابانگرد، اسماعیل (1384).  روان‌شناسی تربیتی (روان شناسی آموزش و یادگیری). چاپ اول. تهران: نشر ویرایش.

پهلوان‌صادق، اعظم (1384). ارتباط پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر ایرانی شرکت‌کننده در مطالعه تیمز 2003 با متغیر‌های فردی و خانوادگی. فصلنامه‌ی تازه‌های علوم شناختی، 7 (4)، 14-20.

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (1388).  تحلیلی بر نتایج و یافته‌های مطالعات ملی و بین‌المللی تیمز 2007 و پرلز 2006. مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز.

حسینی، محمد‌صادق (1383). راب‍طه‌ اض‍طراب‌ ریاضی‌ و س‍ب‍ک‌‌ه‍ای ‌یادگیری دان‍ش‌آم‍وزان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍سیت‌ و م‍ق‍طع‌ ت‍ح‍صیلی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

فراهانی، محمدنقی و کرامتی، هادی (1381). بررسی رابطه خودکارآمدی با نگرش و عملکرد تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران. فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء. 12 (42)، 105- 125.

هاوسون، جعفری. ویلسون، برایان (1368). ریاضیات مدرسه در دهه 1990. ترجمه ناهید ملکی. تهران: نشر مرکز. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1986).

نمونه سوالات ریاضی مهر ‌ماه و آبان ‌ماه پایه‌ی پنجم ابتدایی (89- 88). بانک سوالات مدرسه‌ی دخترانه‌ی شاهد فضیلت. ناحیه‌ی 1 استان قزوین.

 

ب. انگلیسی

Bergson, T., Fitton, R., & Bylsma, P. (2000) Teaching and learning mathematics: Using research to shift from the "Yesterday" mind to the "Tomorrow" mind. State of Superintendent of Public instruction, Washington State.

Bryant, D. (2005). Mathematics intervention for primary grades students at –risk for mathematics difficulties. UT System/TEA: Division of Special Education.

Curtis, K. M. (2006) Improvement student attitudes: A study of a mathematics curriculum innovation. An Abstract of Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Philosophy. Department of Curriculum & Instruction Collage of Education. Kansas State University.

Fish, M. C., & Pervan, R. (2006). Self-instruction training: A potential tool for school Psychologist. Psychology in Schools, 22(19), 83-92.

Garsten, R., Chard, D. J., Jayanthi, M., & Barker, S. K., Morphy, P., & Flojo, J. (2009). A Meta-analysis of mathematics instructional interventions for students with learning disabilities: Technical Report. Los Alamitos, California: Instructional Research Group.

Gersten, R., Baker, S., & Chard, D. (2006). Effective instructional practices for students with difficulties in mathematics: Finding from a research synthesis. Center on Instruction. Retrieved Sep., 2010, from www.centeroninstruction.org.

Gusted, J. (1993). Peer and cross-age tutoring. Educational Research and Improvement. Department of Education. University of Oregon. ERIC Clearinghouse on Educational Management, Eugene, OR.

Hall, N. (1994) Constructivism, concept maps & procedures: Making meaning in school mathematics. Retrieved Sep., 2010, from http://www.aare.Edu.au [Australian Association for Research in Education]

Harris, W. V., & Sherman, J. A. (1973). Effects of peer tutoring and consequences on the math performance of elementary classroom students. Journal of Applied Behavior Analysis, 6(4), 587-597.

Hranac, K. (2007). Student success & self-efficacy in mathematics at the junior high level: A case study of students from low-income backgrounds. A Dissertation of Degree of Doctor of Philosophy. Collage of Graduate Studies, University of Idaho.

Hughes, C. A., & Macy, M. A. (2008). Research based strategies for special needs student–peer assisted learning strategies. PSEA Education Services Division. Retrieved Oct, 2010, from http://reserarch. nichcy.org .

Keogh, D. A., Whitman, T. L., & Maxwell, S. E. (1988). Self instruction versus external instruction: Individual differences and training effectiveness. Cognitive Therapy and Research, 12(6), 591-610.

Kroesbergen, E. H., Van Luit, J. E. (2003) Mathematics interventions for children with special education needs. Remedial and Special Education, 24(1), 114 – 297.

Manning, B. H. (1991). Cognitive self-instruction for classroom prossess. State University of New York Press, Albany.

Ministry of Education, Ontario. (2005). A guide to effective instruction in mathematics kindergarten to grade 6. Ministry of Education, Ontario

National Center for Educational Achievement (NCEA, 2009). Core practice in math and science: An investigation of consistently higher performing school systems in five states. Austin, TX: Tampa Bay Technical High School District of Hillsborough Country, Florida.

Nazzal, A. (2000). Peer tutoring and at-risk students: The effects of peer tutoring on attendance rates, misbehavior in school and academic progress for students identified as at risk for dropping and learning. Action Teacher Education, 24(1), 68-80.

Pennisi, M. (2009). A class practice improve student: Attitudes towards mathematics. Dipartimento di Matematica e Informatica. Universita di Cantania, Italy. Proceedings of the 10th International Conference in September 11-17.

Robinson, D. R., Schofield, J. W., & Steers-Wentzell, K. L. (2005). Peer and cross-age tutoring in math: Outcomes and their design implications. Educational Psychology Review, 17(4), 327-362.

Rossnan, S. (2006). Overcoming math anxiety. Math Attitudes, 1(1), 1-4.

Sanders, G. (2009). Mathematics, reading and writing in higher education. Mississippi State University. Retrieved Jul, 2010, from Http://proquest. vmi.com.

Steadly, K., Dragoo, K., Arefeh, S., & Luke, S. D. (2008). Effective mathematics instruction. Evidence for Education, l3(1), 1-12.

Tariq, V. N. (2005). Introduction and evaluation of peer-assisted learning in first year undergraduate Bioscience. University of Central Lancashire, UK. Bioscience Education, 6, doi: 10.3108/beej.2005.06000004.

Vazquez, I. R. (2000) Effect of peer tutoring on the arithmetic skills of severely emotionally disturbed sixth grade students. Teachers Network Policy Institute Miami, Florida. Retrieved Sep. 2010, from http://teachersnetwork.org.

Yara, P. H. O. (2009). Students’ attitude towards mathematics and academic achievement in some selected secondary schools in Southwestern Nigeria. European Journal of Scientific Research, 36(3), 336-341.