نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی با میانجی‌گری انگیزش درونی و رضایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی‌تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار روان‌شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یادگیری الکترونیکی از موضوعات مهم محیط‌های آموزشی معاصر است و بررسی عوامل موثر بر استفاده و تداوم استفاده از آن نیز همواره مورد توجه محققین این حوزه بوده است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش عوامل مؤثر در تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، در بین دانشجویان دوره‌های مجازی با استفاده از یک مدل علّی است. پسازتهیهابزارهای اندازه‌گیری و تعیین روایی و پایایی آن، از بین جامعه آماری دانشجویان دوره‌های مجازی دانشگاه علوم حدیث شهر مشهد، نمونه ای به حجم 218 نفر، پرسشنامه‌هایمربوطهراتکمیلکردند. داده‌های جمع‌‌آوری شده به وسیله نرم‌افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج اجرای همبستگیپیرسوننشانداد که تمام متغیر‌های مشاهده شده‌ی الگو شامل مولفه‌های نیاز‌های خود‌تعیین‌گری، کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، دو به دو با هم همبستگی دارند. با اجرای الگوی تحلیل مسیر برای آزمون رابطه‌ی نیاز‌های خود‌تعیین‌گری(خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه‌ی درونی و همچنین رابطه‌ی بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده)و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. کلیه ضرایب مسیر نیز بالاو به لحاظ آماری معنادار بودند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
بابائی، محمود (1389). مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی. انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار.
محمدحسین‌زاده، معصومه (1389). بررسی رابطه بین انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی کامپیوتری دانشجویان با احساس رضایت آنان از برنامه های درسی دوره های آموزش الکترونیکی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
فاضل، امیر؛ کمالیان، امین رضا (1388). بررسیپیش‌نیاز‌ها و امکان سنجی اجرای نظامیادگیری الکترونیکی. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، 4(1)، 13-27.
قهرمانی، سارابانو؛ برادران کاظم ‌زاده، رضا (1388). ارائه مدلی برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان پذیرش سیستم یادگیریالکترونیکی از دیدگاه یادگیرنده. مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 26(1)، 91-100.
 
ب. انگلیسی
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Bauer, J., &Mulder, R. H. (2006).Upward feedback and its contribution to employees’ feeling of self determination.Journal ofWorkplace Learning, 18(7&8), 508-521.
Bolliger, D. U.,Supanakorn, S., & Boggs, C. (2010). Impact of podcasting on student motivation in the online learning environment.Computers & Education, 55(2), 714-722.
Chiu, C. M., Hsu, M. H., Sun, S. Y., Lin, T. C., & Sun, P. C. (2005).Usability, quality, value and e-learning continuance decisions.Computers& Education, 45(4), 399-416.
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, and User Acceptance Of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 318-340.
Gagne, M., &Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work Motivation.Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362.
Grouzet, F. M. E., Vallerand, R. J., Thill, E. E., &Provencher, P. J. (2004). From Environmental Factors to Outcomes: A Test of an Integrated Motivational Sequence. Motivation and Emotion, 28(4), 331-346.
Kala, S., Isaramalai, S.,&Pohthong, A. (2010). Electronic learning and constructivism: A model for nursing education. Nurse Education Today, 30(1): 61–66.
Lee, M. C. (2010). Explaining and predicting users’ continuance intention toward e-learning: An extension of the expectation–confirmation model.Computers & Education, 54(2), 506–516.
Phobun, P., &Vicheanpanya, J. (2010).Adaptive intelligent tutoring systems for e-learning systems.Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2),4064-4069.
Ramayah, T., Ahmad, N. H., & Lo, M. C. (2010). The role of quality factors in intention to continue using an e-learning system in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5422-5426.
Reeve, J., &Sickenius, B. (1994). Development and validation of a brief measure of the three psychological needs underlying intrinsic motivation: the AFS scales. Educational and psychological measurement, 54(2), 506-515.
Roca, J. C., Chiu, C. M., & Martinez, F. J. (2006). Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model.International Journal of Human-Computer Studies, 64(8), 683–696.
Roca, J. C., & Gagne, M. (2008). Understanding e-learning continuance intention in the workplace: A self-determination theory perspective. Computers in Human Behavior, 24(4), 1585–1604.
Ryan, R. M., &Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Direction.Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.
Sorebo, O., Halvari, H., F., Gulli, V., & Kristiansen, R. (2009).The role of self-determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use e-learning technology.Computers & Education, 53(4), 1177–1187.
Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., &Yeh, D. (2008). What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction.Computers and Education, 50(4), 1183–1202.
Wang, Y. S. (2003). Assessment of learner satisfaction with asynchronous electronic learning systems.Information & Management, 41(1), 75-86.
Yang, C. C., Tsai, I. C., Kim, B., Cho, M. H., &Laffey, J. M. (2006).Exploring the relationships between students' academic motivation and social ability in online learning environments.Internet and Higher Education, 9(4), 277–286.