تعداد مقالات: 128
76. بررسی نگرش دانش‌آموزان به تکلیف درسی و ارتباط آن با راهبردهای مدیریت تکالیف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-112

ناصر شیربگی؛ ناهید وکیلی


79. مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-123

معین فروتن؛ حمیده رشادت جو


80. تحلیل مشخصه های روان سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-104

محمد آزاد عبداله پور؛ امید شکری


82. بررسی اعتبار نمرات سوابق تحصیلی، نمرات آزمون سراسری و نمرات ترکیبی در پذیرش دانشجویان با استفاده از تئوری تعمیم پذیری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 92-121

سلیمان ذوالفقارنسب؛ غلامرضا یادگارزاده؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی


83. تأثیر آموزش ترکیبی بر موفقیت و رضایت فراگیران نظام آموزش فنی و حرفه-ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-108

مهدی محمدی؛ رحمت اله مرزوقی؛ قاسم سلیمی؛ سیروس منصوری


84. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودکارآمدی خلاقیت در معلمان مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-104

افضل اکبری بلوطبنگان؛ علی محمد رضایی؛ عمادالدین احراری


85. بی صداقتی تحصیلی و باورهای شناخت‌شناسی: وارسی نقش تعدیل‌گری جنسیت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-130

جلیل اعتماد؛ بهرام جوکار


86. طراحی چارچوب ارزشیابی تلفیقی پیشرفت تحصیلی در دوره اوّل متوسطه نظام جمهوری اسلامی ایران: پژوهشی کیفی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 100-122

مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ مریم شفیعی سروستانی؛ قاسم سلیمی؛ مجید کوثری


87. صبر مادر و پرخاشگری کودک: نقش میانجی استرس والدگری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-107

مرضیه صادق زاده؛ لیلا شاملی؛ فرهاد خرمایی


92. تاثیر ارزشیابی توصیفی برخودپنداره تحصیلی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 103-124

رضوان نظری؛ سعید موسوی‌پور؛ محمد سیفی


93. بررسی نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای خودگردانی یادگیری: ارائه الگوی ساختاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-136

فریبرز نیکدل؛ پروین کدیور؛ ولی‌اله فرزاد؛ مهدی عرب‌زاده؛ جواد کاوسیان


95. رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-157

فروغ پورطاهری؛ احمد زندوانیان نائینی؛ مهدی رحیمی


96. بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس اضطراب ریاضیات-فرم ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 124-145

غلامرضا رجبی؛ مهدی حریزاوی


97. تأثیر بازخورد تطبیقی- اجتماعی و تواتر آن بر عملکرد و یادداری تکلیف تعادل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 106-125

مونا رضایی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی


98. مقایسه معلمان با نیم‌رخ‌های گوناگون انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی: تحلیل مبتنی بر فرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 124-141

احسان عظیم پور؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده


100. ارزیابی نقش عامل فردی در انتقال اثربخش آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان به محیط کار

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-128

اباصلت خراسانی؛ غلامرضا شمس مورکانی؛ زینب مختاری