تعداد مقالات: 128
51. معنا و مبنای دیالوگ در جنبش فلسفه برای کودکان: کوششی در تدوین نظریه یادگیری و آموزش دیالوجیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 56-93

مرتضی خسرونژاد؛ سودابه شکراله زاده


52. حمایت اجتماعی و انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 54-74

الهه رضایی؛ افسانه توحیدی؛ سید محمدحسین موسوی نسب


53. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی


54. بررسی ساختار عاملی، پایایی، روایی همگرا و روایی تشخیصی مقیاس سنجش روابط همگنان (PRQ)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 63-83

راضیه طباییان؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


57. تأثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک‌های شناختی دانش‌آموزان بر عملکرد حل‌ مسئله ریاضی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-115

اکبر سلیمان‌نژاد؛ سیدداوود حسینی‌نسب


58. بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و خلاقیت با پیشرفت ریاضی در دانش‌آموزان تیزهوش اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-85

محمد‌باقر کجباف؛ جمال عاشوری؛ محمد عاشوری


60. بررسی عملکرد دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی در موقعیت‌های طرح ‌مسئله ریاضی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-93

ابراهیم ریحانی؛ شهرناز بخشعلی‌زاده؛ مجتبی اسکندری


63. تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر مشکلات رفتاری- هیجانی دانش‌آموزان پسر با کم‌توانی ‌ذهنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 62-86

رقیه وقاری؛ قربان همتی؛ ستاره شجاعی


68. نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-110

حبیب الله نادری؛ فرهاد خرمایی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صبری


69. رابطۀ ساختاری تعامل معلم-دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

حیدر محمدی باغملایی؛ فریده یوسفی


70. اثر بخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر غرقگی و ثبات قدم دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 70-91

شکوفه رحیم پور؛ مژگان عارفی؛ غلام رضا منشئی


71. بررسی ارتباط بین سبک‌های اسناد و گرایش مذهبی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-101

سید ولی اله موسوی؛ فاطمه اسلامدوست؛ باقر غباری بناب


74. نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 118-135

عین‌اله طیموری‌فرد؛ محبوبه فولادچنگ


75. بررسی سواد ریاضی دانش¬آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سنندج و ارتباط آن با سبک شناختی ویتکین

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-102

مرضیه مولوی قلعه نی؛ مصطفی قادری؛ نعمت‌اله عزیزی