موضوعات = آموزش و یادگیری
تعداد مقالات: 78
52. ارزیابی فرآیندهای آموزشی فاوا- محور: یک چهارضلعی معیوب

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-67

علیرضا مقدم


53. رابطه ی هویت اخلاقی با بی‌صداقتی تحصیلی: بررسی نقش تعدیلی جنسیت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-162

بهرام جوکار؛ مرجان حق‌نگهدار


57. مقایسه معلمان با نیم‌رخ‌های گوناگون انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی: تحلیل مبتنی بر فرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 124-141

احسان عظیم پور؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده


61. اثربخشی آموزش حل مسئله بر خودتعیینی در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-161

شیرین مجاور؛ سوسن جباری


62. نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت‌گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-68

محسن حیدرزاده؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی


63. رابطه علّی باور خود کارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌‌‌گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-26

منیژه بواسحاقی؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ ذکراله مروتی


64. مطالعه ی کیفی نیازها و روش‌های توسعه ی حرفه ای مدیران مدارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-62

علی اصغر حیات؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی؛ حمیدرضا آراسته


65. بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-20

علی اکبر دولتی؛ لاله جمشیدی؛ علی اکبر امین بیدختی


66. مدل‌ علّی تأثیر انگیزش تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری دانشجویان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-152

کاظم برزگر بفرویی؛ مرجان دربیدی؛ حمیده همتی


67. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-178

سیده زهرا هاشمی؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ عادل زاهد بابلان


69. بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس اضطراب ریاضیات-فرم ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 124-145

غلامرضا رجبی؛ مهدی حریزاوی


70. حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ محمدحسین دهقانی زاده؛ عباسعلی سلیمانی خشاب


71. بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

زهرا فیروزی؛ مرتضی کرمی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


72. مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیات علمی؛ ارائه یک مدل کیفی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 100-123

معین فروتن؛ حمیده رشادت جو


73. رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-157

فروغ پورطاهری؛ احمد زندوانیان نائینی؛ مهدی رحیمی


75. مدل یابی رابطه ساختاری هوش هیجانی و شادکامی با واسطه گری خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 32-60

سمیه حسن نیا؛ بهرام صالح صدق پور؛ مجید ابراهیم دماوندی