کلیدواژه‌ها = سرزندگی تحصیلی
تعداد مقالات: 5
1. نقش خوشه‌های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک تحلیل خوشه‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-157

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ صادق صیادی


2. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ سیروس عالیپور؛ حمید طریفی حسینی؛ مینا عباسیان


3. حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-24

مرتضی مرادی؛ محمدحسین دهقانی زاده؛ عباسعلی سلیمانی خشاب


5. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-47

محمدحسین دهقانی زاده؛ مسعود حسین چاری