کلیدواژه‌ها = الگوهای ارتباطی خانواده
تعداد مقالات: 3
1. نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-110

حبیب الله نادری؛ فرهاد خرمایی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صبری


3. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-47

محمدحسین دهقانی زاده؛ مسعود حسین چاری