کلیدواژه‌ها = معلمان
تعداد مقالات: 4
1. رابطه‌ی ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-58

سکینه جعفری؛ حسین دامغانیان؛ فاطمه عبدشریفی


2. بررسی و مقایسه‌ی سطح استقلال کاری درک شده‌ی معلمان در مدارس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 146-172

ناصر شیربگی؛ کیوان بلندهمتان؛ پروین تدین سنگانی


3. مقایسه معلمان با نیم‌رخ‌های گوناگون انگیزشی از لحاظ راهبردهای آموزشی و انضباطی: تحلیل مبتنی بر فرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 124-141

احسان عظیم پور؛ جواد مصرآبادی؛ پیمان یارمحمدزاده