کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های هوش‌هیجانی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی