کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری تحصیلی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثربخشی آموزش به روش الگوی پیش‌سازمان‌دهنده، سکوسازی و سنتی بر میزان تاب‏ آوری تحصیلی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-141

عزت اله قدم پور؛ مسعود صادقی؛ مهدی یوسف وند؛ سبحان ملکی؛ هومن رجبی


2. نقش علّی الگوهای ارتباطی خانواده در خودکارآمدی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-110

حبیب الله نادری؛ فرهاد خرمایی؛ عباس اکبری؛ مصطفی صبری