کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعداد مقالات: 4
1. نقش خوشه‌های اضطراب امتحان و سرزندگی تحصیلی در عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک تحلیل خوشه‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-157

رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ صادق صیادی


2. اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 122-145

حمیده دیانت؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر