کلیدواژه‌ها = خودتنظیمی
تعداد مقالات: 2
1. اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 122-145

حمیده دیانت؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


2. بررسی اثربخشی آموزش یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 153-178

سیده زهرا هاشمی؛ علی خالق خواه؛ علی رضایی شریف؛ عادل زاهد بابلان