کلیدواژه‌ها = بازخورد تطبیقی- اجتماعی (هنجاری)
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بازخورد تطبیقی- اجتماعی و تواتر آن بر عملکرد و یادداری تکلیف تعادل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 106-125

مونا رضایی؛ ربابه رستمی؛ محبوبه البرزی