کلیدواژه‌ها = طراحی آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

زهرا فیروزی؛ مرتضی کرمی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی


2. طراحی و اجرای برنامه‌ی آموزشی مبتنی بر یادگیری موقعیتی و تعیین اثر مداخله‌ای آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-152

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمدحسین کاوه