کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 8
1. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی


2. رابطه ارزش‌های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-127

شیلان کاملی؛ فریده یوسفی


3. اثر پیش‌بینی‌کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‌ای تعلل‌ورزی تحصیلی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 122-145

حمیده دیانت؛ علی محمد رضایی؛ سیاوش طالع پسند؛ محمدعلی محمدی فر


5. نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 118-135

عین‌اله طیموری‌فرد؛ محبوبه فولادچنگ


6. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوی ارتباطی خانواده؛ نقش واسطه ای خودکارآمدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-47

محمدحسین دهقانی زاده؛ مسعود حسین چاری