کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیلِ رابطۀ بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-69

مسلم امیری؛ جواد مصرآبادی


2. فراتحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-55

فیروز محمودی؛ فرزانه صادقی


3. فراتحلیل اثرات روش‌های تدریس گروهی بر بازده های تحصیلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-31

ایوب فیضی؛ جواد مصرآبادی؛ تقی زوار