نویسنده = مهدی رحیمی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی کتاب‌درمانی تحولی بر مهارت ‌اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 146-162

مهدی رحیمی؛ مهدیه آرایی؛ مریم زارع


3. رابطه‌ی فراحافظه با عملکرد تحصیلی کیفی و کمّی دانشجویان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 137-157

فروغ پورطاهری؛ احمد زندوانیان نائینی؛ مهدی رحیمی