نویسنده = فریده یوسفی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه ارزش‌های فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-127

شیلان کاملی؛ فریده یوسفی


2. رابطۀ ساختاری تعامل معلم-دانش‌آموز، درگیری تحصیلی و سازگاری دانش‌آموزان با مدرسه

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-99

حیدر محمدی باغملایی؛ فریده یوسفی


4. ارائه الگویی علّی- تجربی از ارتباط بین یادگیری عاطفی- اجتماعی و موفقیّت تحصیلی در نوجوانان دبیرستانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 135-161

حبیب اله نصیری؛ مرتضی لطیفیان؛ فریده یوسفی