نویسنده = حسین کارشکی
تعداد مقالات: 3
1. نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت‌گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-68

محسن حیدرزاده؛ بهروز مهرام؛ حسین کارشکی


2. بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-70

زهرا فیروزی؛ مرتضی کرمی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی